اعتراف

 

                   باید اعتراف کنم این روزها از بالای خانه بلندمان

      ،که برایت به تن شهر شعر می پاشیدم،

                                                                        همیشه هم به آسمان نگاه نمی کنم

                                                                                                        گهگاه به زمین می نگرم

                                    به ارتفاع

                                                 پرواز

                                                           به رهایی

                                         و چه سست است پای ماندن وقتی... که 

                                                                                            بهانه تو نباشی

/ 0 نظر / 11 بازدید